Vormsel

De vormsel voorbereiding verloopt gedeeltelijk via de pastorale eenheid en gedeeltelijk via de plaatselijke parochiekernen.  Hier vind je de planning terug voor de vormsel voorbereiding aangeboden door de PE-Elia. Indien de plaatselijke parochiekern niet deelneemt aan deze activiteiten kan je je als gezin altijd vrijblijvend inschrijven voor deze extra activiteiten.

Elke lokale catechese werking heeft haar eigen pagina met info over de activiteiten die zij organiseren. Afgezien infoavonden,  inschrijvingen en info betreffende algemene activiteiten verloopt de communicatie altijd via de plaatselijke parochiekern.

Het woord ‘vormen’ komt uit het Latijn. Het betekent ‘bevestigen’.
Als je je laat vormen, geef je aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen en de eerste communie hebben laten doen. Je ouders hebben er op die manier ervoor gekozen om jou bij de Kerk van Jezus te laten horen.
Nu kun jij deze keuze zelf maken.
Het vormsel is dus eigenlijk een vervolg op het doopsel. Bij het doopsel word je gedoopt met water. Ook word je gezalfd met olie. Tijdens het vormsel wordt je ook gezalfd. Dit gebeurt door de Bisschop of zijn plaatsvervanger. Daarom is het anders dan de zalving, die je kreeg, toen je gedoopt werd.
Bij het zalven wordt er gezegd dat je ‘gedoopt’ wordt met de Heilige Geest. Nu zul je denken, wat is dat, de Heilige Geest? Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus.

Het vormsel bestaat uit een aantal handelingen. Allereerst spreken de vormelingen samen met alle aanwezigen de geloofsbelijdenis uit. Vervolgens legt de bisschop of zijn plaatsvervanger de vormeling de handen op en vraagt om de gave van de Heilige Geest. Dan wordt de vormeling gezalfd met chrisma-olie.
Als je iemand de hand op de schouder legt, zeg je dat hij of zij of jou kan rekenen. De handoplegging door de bisschop betekent dus dat je op God kunt rekenen. De zalving met olie is om je kracht te geven en om je te tekenen met de Geest van God.
Ook je ouders of je peter of meter zullen achter je staan en de handen op je schouders leggen. Zo drukken ook zij uit dat je op hen kan rekenen, dat ze je een duwtje in de rug willen geven bij het gaan van je weg als jonge christen.

Activiteiten

voor jouw concreet programma moet je kijken op de pagina van jouw plaatselijke catechese werking waarvoor je ingeschreven bent.