Hoe zoek je iets op in 'onze' Bijbel?

Stappenplan – Opzoeken in de Bijbel

Een bijbel vind je online: https://debijbel.nl/bijbel/BGT/GEN.1/Genesis-1
Op de naamopgave krijg je je eerste echte eigen bijbel.

Hier een downloadbare versie

Voorbeeld met de Bijbel in Gewone Taal – weggeefeditie
Zoek op: Mar. 1, 16-20

Stap 1

De letters staan voor een boek in de Bijbel.
Zoek in de lijst met afkortingen (zie hiernaast) het juiste boek op.

Mar. = Marcus

Stap 2

Zoek in de inhoudstabel van je Bijbel op welke pagina je dit boek kan terugvinden en blader naar deze pagina.

Inhoudstabel p. 5: Marcus → p. 650

Stap 3

Een boek in de Bijbel bestaat uit verschillende hoofdstukken. Het hoofdstuk dat je nodig hebt staat vlak na de afkorting. In je Bijbel worden hoofdstukken meestal aangegeven met grotere getallen.

1 = hoofdstuk 1 → p. 650

Stap 4

Elk hoofdstuk is nog onderverdeeld in verzen. Dat zijn de kleine nummertjes in de tekst. Na het hoofdstuknummer staat vaak een komma met daarachter nog getallen. Dit zijn de verzen. Staat er maar één getal dan gaat het om één vers. Staan er meerdere getallen met een streepje ertussen dan gaat het over al de verzen tussen de twee getallen.

16-20 = verzen 16, 17, 18, 19 en 20zie hi

Lijst met afkortingen van Bijbelboeken

Oude Testament (OT)

Gen. Genesis
Ex. Exodus
Lev. Leviticus
Num. Numeri
Deut. Deuteronomium
Joz. Jozua
Re. Rechters
Ruth Ruth
1 Sam. 1 Samuël
2 Sam. 2 Samuël
1 Kon. 1 Koningen
2 Kon. 2 Koningen
1 Kron 1 Kronieken
2 Kron 2 Kronieken
Ezra Ezra
Neh. Nehemia
Est. Ester
Job Job
Ps. Psalmen
Spr. Spreuken
Pr. Prediker
Hoogl. Hooglied
Jes. Jesaja
Jer. Jeremia
Klaagl. Klaagliederen
Ez. Ezechiël
Dan. Daniël
Hos. Hosea
Joël Joël
Am. Amos
Ob. Obadja
Jona Jona
Mi. Micha
Nah. Nahum
Hab. Habakuk
Sef. Sefanja
Hag. Haggaï
Zach. Zacharia
Mal. Maleachi

Nieuwe Testament (NT)

Mat. Matteüs
Mar. Marcus
Luc. Lucas
Joh. Johannes
Hand. Handelingen der
apostelen
Rom. Romeinen
1 Kor. 1 Korintiërs
2 Kor. 2 Korintiërs
Gal. Galaten
Ef. Efeziërs
Fil. Filippenzen
Kol. Kolossenzen
1 Tess. 1 Tessalonicenzen
2 Tess. 2 Tessalonicenzen
1 Tim. 1 Timoteüs
2 Tim. 2 Timoteüs
Tit. Titus
Filem. Filemon
Heb. Hebreeën
Jak. Jakobus
1 Petr. 1 Petrus
2 Petr. 2 Petrus
1 Joh. 1 Johannes
2 Joh. 2 Johannes
3 Joh. 3 Johannes
Judas Judas
Op. Openbaring van
Johannes